Referanser

2020/2021

RASVOLL LONGYEARBYEN, SVALBARD

Oppdragsgiver: NVE

Rolle: UE til NVE Anlegg.


SANERING SVEA 

Oppdragsgiver: Miljødepertmente

Rolle: UE til HE AF Decom

Oppdrag: Sanering og tilbakeførsel av Svea. 


2019/2020

UTBYGGING AV NY KRAFTSTASJON PÅ VERMA

Oppdragsgiver: Rauma Energi /Skanska

Oppdrag: Opplasting og lasting av tunnel. Riving, sprenging, grunnarbeid og bygging av dam. 

Kontraktsum: 50 mill.


INDUSTRITOMT FOR SØR-ODAL KOMMUNE

Oppdragsgiver: Sør-Odal kommune

Rolle: Hovedentreprenør

Oppdrag: Totalentreprise - opparbeidelse av industritomt.

Kontraksum/kostnad: 8 mill

Beskrivelse: Industritomt i form av avrettet steintomt, ca 16 da. Sprengningsarbeid, overvannshåndtering, oppsettelse av vegbelysning. 


T.S TILTAK DRIVA - HEVLE, OPPDAL
Oppdragsgiver: SVV
Rolle: Hovedentreprenør
Oppdrag: Totalentreprise – Gang og sykkelveg 
Kontraktsum/kostnad: 28 Millioner
Beskrivelse: Bygging av 3,6 km gang og sykkelveg, bygging av kulvert under E6, Muring av to støttemurer, sprengningsarbeider inntil E6 VA, EL arbeider. Bygging av to nye avkjørsler.
Kontaktperson: Janne Venes


RASSIKRING KORSMYRA - INDEREEIDE
Oppdragsgiver: SVV
Rolle: Hovedentreprenør
Oppdrag: 2 stk forskjæringer og veg i dagen.
Kontaktsum/kostnad: 18 millioner
Beskrivelse: 51400 m3 vegetasjonsdekke og jordmasser til depot/lager 45000m3 sprenging
Rensk, bolting og sognemur
41000 m3 masseflytting av sprengt stein til lager/depot
Styrt borring under fylkesveg
Arrondering av tipplass
Kontaktperson: Arne Olav Stavseng


2018/2019

FV 490 FORTAU DOMBÅS STASJON
Oppdragsgiver: SVV
Rolle: Hovedentreprenør
Oppdrag: Bygging av ca 280 meter fortau langs Fv 490 fra Dombås Stasjon mot sentrum
Bredding av eksisterende veg
Kontraktsum/kostnad: 9 millioner
Beskrivelse: Utvidelse av dagens veg til Dombås Stasjon, samt bygging av nytt fortau.
Kontaktperson: Lene Baastad


2017/2018

NORDØYVEGEN

Oppdragsgiver: SVV

Kontraktsum/Kostnad: 16 mill

Beskrivelse: Forarbeid, 2 stk forskjæringer og infrastruktur i tildels utfordrende myrterreng.