Målsettinger

Vårt HMS mål


Lesja Bulldozerlag AS har som mål å levere alle tjenester med rett kvalitet til rett tid. Med kunden i fokus skal vi tilstrebe å levere gode tjenester som dekker hver enkelt kundes behov. Ved hjelp av lang erfaring, gode systemer og en variertarbeidsstokk med god faglig kompetanse skal vi jobbe preventivt for å forebygge feil og mangler, samt sikre kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.


Mennesket er den viktigste ressursen i LBL, og en god helse er det største aktivum et menneske har. LBL skal i første rekke prioritere en risikobasert tilnærming til arbeidet som skal utføres, for å sørge for at sikkerheten til våre ansatte, samt eventuelle 3.parter til en hver tid er i vare tatt på en trygg og god måte.


LBL skal arbeide på en måte som er forsvarlig med hensyn til påvirkninger av ytre miljø. Vi skal arbeide for å redusere utslipp, prioritere bærekraftige løsninger som skåner miljøet og unngå unødvendige inngrep i naturen/miljøet rundt oss har etablert en miljøpolitikk og målsetninger basert på kartlagte vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekter gjennomgås årlig ved ledelsens gjennomgang.


Vesentlige miljøaspekter som LBL vil fokusere på er:

 • CO2-Utslipp, få ned tomkjøring og valg av material og løsninger
 • Avfall fra produksjon/produkter, få ned avfallsmengden på alle våre nivå. Ombruk og materialgjenvinning skal hele tiden vurderes, kildesortering.
 • Terrenginngrep, det skal være minst mulig fotavtrykk etter oss fysisk.

Målsettinger for vårt ledelsessystem

HMS

 • H1 ≤ 0 (0 alvorlige skader/hendelser)
 • H2 ≤ 15
 • Sykefravær < 3,5%
 • Sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte

KS

 • Levere våre tjenester til rett tid
 • Levere våre tjenester med rett kvalitet
 • Levere kvalitet i tjenesten til en konkurransedyktig pris
 • Bidra til å utdanne dyktige medarbeidere/lærlinger som tar fagbrev
 • Inneha en stabil og kompetent arbeidsstokk som kan utføre krevende oppdrag innen våre fagområder.
 • Være innovative og inneha en moderne maskinpark som kan utføre krevende prosjekter

YM

 • 0 alvorlige utslipp
 • Investere i moderne og innovativ miljøvennlig teknologi
 • Sorteringsgrad på minimum 80% ved avfallshåndtering
 • Sørge for at omliggende natur/miljø er i en like god eller bedre stand ved endt prosjekt
 • Redusere årlig utslipp i forbindelse med tomgangskjøring på maskiner 3% (På spesifikke maskiner der en kan hente ut dokumentasjon.)

Åpenhetsloven


Lesja Bulldozerlag jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Det vil si at loven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.


For Lesja Bulldozerlag betyr det at vi må være åpne om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss, og at vi må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette vil ikke bare gjelde for egen virksomhet, men også for leverandører og verdikjeden til leverandørene.

 

Spørsmål til åpenhetsloven eller ønske om informasjon kan rettes til daglig leder, Ann-Kathrin,

på e-post: annkathrin@lbl.as

Merk e-posten Informasjon Åpenhetsloven.

AKTSOMHETSVURDERINGER

Bærekraft er en integrert del av vår selskapsstrategi. Vi har et ansvar overfor alle som jobber hos oss, for oss og med oss. Som ISO sertifisert bedrift (SO 9001:2015, 14001:2015) har vi etablert rutiner for aktsomhetsvurdering ved innkjøp av varer og tjenester. Dette for å avdekke risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurdering av tilbudets karakter og størrelse legges til grunn for hvor omfattende vurderingen bør være. Ved utenlandske aktører bør en gjøre en mer omfattende evaluering. Ved bruk av anerkjente norske leverandører anser LBL risikoen for å være relativt lav, da norske bedrifter er omfattet av en rekke lover og forskrifter, samt at det er etablerte kontrollmekanismer. Det gjennomføres derfor en generell vurdering av innkjøpsleder om det er nødvendig å innhente flere opplysninger. Ved prosjektoppdrag for en byggherre gjelder også egne krav spesifisert i avtaleverket mellom partene.

KRAV TIL LEVERANDØR

ETIKK OG BÆREKRAFT

Lesja Bulldozerlag jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører av varer og tjenester også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede, og vi stiller derfor spesifikke krav om dette. Vi har etablert prosedyrer for å gjøre egne vurderinger av bærekraft og miljøpåvirkning i vårt ledelsessystem.

Prosessen med aktsomhetsvurderinger er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». Kartleggingen vil basere seg på informasjon om risiko knyttet til bransje og geografi, og kjent risiko Lesja Bulldozerlag har møtt på tidligere eller sannsynligvis vil møte på.

Ut ifra den overordnede risikoanalysen vil vi se på de leverandørene hvor risikoen er høyest og gjøre en mer detaljert risikovurdering. Ved å se på funnene opp mot dokumentasjonen og kunnskapen vi har om disse leverandørene vil vi kunne få forståelse for hvor det kan være risiko for negativ påvirkning.