Et utvalg av våre referanser:


Noen av de større prosjektene vi har vært involvert i som HE eller UE.


2020/2021


Prosjekt: Rasvoll Longyearbyen, Svalbard

Oppdragsgiver: NVE

Rolle: UE til NVE Anlegg.


Prosjekt: Sanering Svea

Oppdragsgiver:  Miljødepertmente

Rolle: UE til HE AF Decom

Oppdrag: Sanering og tilbakeførsel av Svea. 
2019/2020


Prosjekt:  Utbygging av ny kraftstasjon på Verma.

Oppdragsgiver: Rauma Energi /Skanska

Oppdrag: Opplasting og lasting av tunnel. Riving, sprenging, grunnarbeid og bygging av dam. 

Kontraktsum: 50 mill.


Prosjekt:Total entreprise Industritomt for Sør-Odal kommune

Oppdragsgiver: Sør-Odal kommune

Rolle: Hoved entreprenør

Oppdrag: Totalentreprise - opparbeidelse av industritomt.

Kontraksum/kostnad: 8 mill

Beskrivelse: Industritomt i form av avrettet steintomt, ca 16 da. Sprengningsarbeid, overvannshåndtering, oppsettelse av vegbelysning. 


Prosjekt: T.S tiltak Driva – Hevle, Oppdal
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: Totalentreprise – Gang og sykkelveg 
Kontraktsum/kostnad: 28 Millioner
Beskrivelse: Bygging av 3,6 km gang og sykkelveg, bygging av kulvert under E6, Muring av to støttemurer, sprengningsarbeider inntil E6 VA, EL arbeider. Bygging av to nye avkjørsler
Kontaktperson: Janne Venes, Statens vegvesen


Prosjekt: Rassikring Korsmyra - Indreeide
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: 2 stk forskjæringer og veg i dagen.
Kontaktsum/kostnad: 18 millioner
Beskrivelse: 51400 m3 vegetasjonsdekke og jordmasser til depot/lager 45000m3 sprenging
Rensk, bolting og sognemur
41000 m3 masseflytting av sprengt stein til lager/depot
Styrt borring under fylkesveg
Arrondering av tipplass
Kontaktperson: Arne Olav Stavseng, Statens vegvesen
2018/2019


Prosjekt: Fv 490 Fortau Dombås Stasjon
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Rolle: Hoved entreprenør
Oppdrag: Bygging av ca 280 meter fortau langs Fv 490 fra Dombås Stasjon mot sentrum
Bredding av eksisterende veg
Kontraktsum/kostnad: 9 millioner
Beskrivelse: Utvidelse av dagens veg til Dombås Stasjon, samt bygging av nytt fortau.
1350 m3 sprenging i linjen
Lysanlegg: 12 master
Murer: 600m2
Plassstøpt betongmurer : 2 stk
Kantstein 410 m
Rørgrøft: 600 m VA, fiber, OV og kummer
Kontaktperson: Lene Baastad, Statens vegvesen2017/2018


Prosjekt: VA-anlegg Lesjaskog Bjorli Etappe 2, (utlyst i tiltaksklasse 3- kvalifisert på bakgrunn av referanseprosjekter og faglig kompetanse).

Oppdragsgiver: Lesja kommune
Rolle: Hoved entreprenør
Kontraktsum/kostnad: Ca. 13 mill.
Beskrivelse: Lesja kommune etablerer 3340 m overføringsledninger for vann og avløp mellom Lesjaskog og Bjorli.
PVC: dn160.
PE 100: dn110, dn160, dn180.
PP. dn160. dvo/dvd.
11stk. vannkummer.
12stk. mini kum spillvann.
5stk. betongkum spillvann.
2stk elvekryssinger.
1stk jernbanekryssing (boring)
1 stk kryssing av E136 (boring)
Side-entreprise:
Etappe 3
5 stk kloakkpumpestasjonerProsjekt: Lyftingsmokryss E136
Oppdragsgiver: Lesja Kommune / Svv
Kontraktsum/kostnad: Ca. 4,5 mill.
Beskrivelse: Utbygging av nytt kryss ved lyftingsmo. Veg, VA, kantstein
og belysning.


Prosjekt: Rundkjøring Bjorli
Oppdragsgiver: Svv
Kontraktsum/kostnad:
Beskrivelse: Utbygging av ny rundkjøring, avkjøringer til E136, gang- og
sykkelsti og elektro.Prosjekt: Nordøyvegen

Oppdragsgiver: SVV

Kontraktsum/Kostnad: 16 mill

Beskrivelse: Forarbeid, 2 stk forskjæringer og infrastruktur i tildels utfordrende myrterreng.